ozon-eu.sk

Košík

Tvoj košík je prázdny.

JA slide show
 
Nachádzate sa tu: Úvod Obchodné podmienky
  Obchodné podmienky 

Obchodné podmienky elektronického obchodného domu prevádzkovaného na adrese: www.ozon-eu.sk, prevádzkovateľom  MAREŠ Ľubomír   -   OZON   - Žilina, Karola Kmeťku 1/16, 010 08 Žilina, DIČ: 1020527992, ďalej len prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom je firma OZON Žilina zapísaná  Živnostenský register č. 511-7590 z 29. 12. 1992.

Týmito obchodnými podmienkami sa riadi predaj a nákup tovaru v elektronickom obchodnom dome prevádzkovom na adrese www.ozon-eu.sk .

Zákazník (spotrebiteľ) sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami a identifikačnými údajmi predávajúceho pred tým, než si objedná vybraný tovar.

Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorú zákazník (spotrebiteľ) uzavrie s predávajúcim.

  1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.ozon-eu.sk

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.ozon-eu.sk

Objednávka- kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

 2. ObjednávkaZákazník objednaním tovaru u predávajúceho, ktoré je predávajúcim záväzne potvrdene, uzatvára s predávajúcim  kúpnu zmluvu. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať zákazníkovi objednaný tovar a záväzok zákazníka objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru, poplatok za doručenie tovaru /poštovné a balné/.

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.ozon-eu.sk.  Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

Pri každom ponúkanom tovare je uvedená jeho cena. Kupujúci má právo kúpiť tovar za čiastku, ktorá bola uvedená ako ponúkaná cena v okamžiku, keď kupujúci odoslal objednávku na predmetný tovar a  pokiaľ mu bude objednávka potvrdená predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje  právo na zmenu cien pred prijatím Vašej objednávky. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Váš tovar nemusí byť vždy skladom. Niektorý tovar je na priamu objednávku od výrobcu, a preto nemôžme zaručiť cenu. Vzhľadom k tomu, že väčšina tovaru pochádza zo zahraničia – USA, Hong Kong, Japonsko, Čína..., cena sa môže zmeniť aj v dôsledku iných faktorov / pokles Eura, daňová politika štátu, Zmena colných sadzieb a pod. Pokiaľ platíte prevodom na účet, počkajte prosím na potvrdenie Vašej objednávky, nakoľko cena sa môže zmeniť až do momentu potvrdenia objednávky.

   3. Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku najneskôr do potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do času kým objednávka nebude potvrdená predávajúcim, E-mailom na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná E-mailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, E-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 

1. Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne

E-mailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí

2. Tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku. Dobierka nebude predávajúcim v žiadnom prípade akceptovaná.

 

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-3 pracovných dní od jej potvrdenia. Ak tovar nie je skladom a v prípade objednávania tovaru priamo od výrobcu zo zahraničia je vybavenie objednávky do 5-17 pracovný dní. O dlhšej dodacej dobe bude predávajúci kupujúceho neodkladne informovať.

 

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (Faktúra za tovar) a návod na používanie, prípadne záručný list.

 

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď E-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, doručovateľa,  alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté, hradí kupujúci vo výške: 10,- EUR.

 

d) Tovar a vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pri jeho prebraní a zaplatení.

 6. Platobné a prepravné podmienky

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie sám. Na výber sú tri možnosti:

1. Bezhotovostný prevod na účet predávajúceho

2. Dobierka

3. Osobné prevzatie

1. Bezhotovostný prevod na účet predávajúceho:

Pri platbe bezhotovostným prevodom z účtu dostane E-mailom zákazník  potvrdenie objednávky a  všetky údaje predávajúceho potrebné pre platbu prevodom na účet predávajúceho. Tovar bude dodaný až po pripísaní čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude čiastka kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho do 5 prac. dni od uzatvorenia zmluvy, považuje sa to , že zákazník od zmluvy odstúpil a predávajúci nemá povinnosť tovar zákazníkovi dodať.

2. Dobierka:

Pri platbe na dobierku, zaplatí zákazník kuriérovi, alebo poštovému doručovateľovi.

3. Osobné prevzatie:

Pri tomto spôsobe zaplatí zákazník predajcovi kúpnu cenu osobne v momente odovzdania tovaru. Zákazník obdrží faktúru a VPD spolu s tovarom.

Pri zasielaní poštou  garantované doručenie na dodaciu adresu je 24 - 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

  

b) Pri nákupe nad 99 €uro môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

 

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

 7. Záruka, reklamácie a servis
Výrobky z nášho e-shopu môžete zakúpiť so zákonom stanovenou záručnou lehotou 24 mesiacov. Ponúkame však možnosť výraznej zľavy z ceny výrobku, kedy sa záručná doba skracuje na 12 mesiacov.. Prosíme, neobjednávajte si tovar s kratšou dobou záruky, pokiaľ s tým nesúhlasíte. Záruka uvedená v detailnom popise každého výrobku sa nevzťahuje na príslušenstvo, ktorého životnosť je kratšia ako záruka, napr. batérie atď. (podliehajú bežnému opotrebovaniu používaním). Z nášho e-shopu si môžete kúpiť tovar aj za zvýhodnenú cenu, ktorá platí pri záruke 12 mesiacov. Tento tovar bol odskúšaný a preto ho špecifikujeme ako použitý tovar. 

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

 

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

 

 

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Právo na záruku zaniká tiež na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší spotrebiteľ ich originálni obal.

  

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na našu adresu kancelárie, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

 

Adresa: MAREŠ Ľubomír, Karola Kmeťku 1/16, 010 08 Žilina.

Reklamovaný výrobok prevezmeme na uvedenej adrese aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode – z dôvodu pohyblivej pracovnej doby.

 

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

 

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

 

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

 

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 

1) Pošlite E-mail na našu adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.

 

2) Do 48 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

 

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

 

Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.

 

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

 

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

Ochrana osobných údajov

 

Majiteľ obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: .

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ozon-eu.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

 

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.ozon-eu.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.